روایت‌های شفاهی از قصه‌های ایرانی
«علی خانجانی: ۶ هزار روایت شفاهی از قصه‌های ایرانی در قالب طرح تدوین دانشنامه‌ی قصه‌های ایرانی به همت مرکز پژوهش و ترویجِ قصه‌های ایرانی جمع‌آوری شد.»