دادگاه کتاب به سبکِ دادگاه مطبوعات
«طرح پیشنهادی هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران: انتقالِ فرآیند ممیزی کتاب از قوه‌ی مجریه به قوه‌ی قضائیه و انتقال این قانون به بعد از انتشار.»