همه‌ی اهالی قلم
«تیره‌های دیگری از اهالی قلم از نگاه پژوهشگران در یادداشتی از رویا صدر.»