نویسنده‌های ممنوع القلم نه، نویسنده‌های لیست سیاه
«مهدی فضائلی فعال و کارشناس فرهنگی: چه طور می‌توان گفت که یک نویسنده ننویسد؟ مثلن یک نفر بالای سر فرد ممنوع القلم با اسلحه می‌ایستد که اگر دست به قلم زد مانع از آن شود؟ا.»