نشنیده‌ام نویسنده‌ی ممنوع‌القلم داشته باشیم
« موضع تندروهای بخش فرهنگیِ جریان هم‌سو با حاکمیت در برابر گزارش ۱۰۰ روزه‌ی حسن روحانی در حوزه‌ی فرهنگ.»