قراردادهای ادبی مانند قرارداد ترکمنچای‌
«یادداشتی از کیهان بهمنی درباره‌ی پایین بودن حق‌الزحمه‌های ترجمه‌ی کتاب‌های ادبی و دانشجویان رشته‌‌ی زبان انگلیسی که ترجمه‌‌ی آثار ادبی را یک کار مسخره می‌دانند.»