رضا دانشور؛ مسافر هیچ کجا
یک سال پس از آخرین دیدار با نویسنده‌ی ایرانی در تبعید پاریس.