دومین دوره‌‌ی جایزه‌ی شعر احمد شاملو
فراخوانی برای شاعران و ناشرانی که در زمینه‌ی انتشار شعر فعالیت دارند.