مرا به کنگاراکس نبر!
تصاویر تکان دهنده پس از فروپاشی شوروی در رمانی از آندری کورکوف با ترجمه‌ی آبتین گلکار.