چرا ناشران به نمایشگاه معتادند؟ا
نمایشگاه بین‌المللی کتاب چه چیزی عاید نشر کشور و جمعیت کتاب‌خوان کرده است؟