سگ عصبی قلم به دست گرفته می‌نویسد
دعوت به خواندن سگ‌ها از رضا براهنی.