از شاعرانِ رفته
شعر: شاعران آزادی، سپانلو، مختاری، الهی و هاشمی‌ن‍ژاد.