یک ایرانی بی‌عرضه دنبال کار می‌گردد
دعوت به خواندنِ داستانی از علی امینی نجفی.