داستانی جذاب و چاپ‌نشده از نویسنده‌‌ای فرانسوی
داستان‌خوانی با سمیه نوروزی.