بادها و دودها و شمع‌های خاموش و روشن
دعوت به خواندن داستانی از محمد محمدعلی.