چاکمول زیر باران
دعوت به خواندن داستانی از عباس صفاری.