داستان برتر جایزه‌ی داستان تهران
دعوت به خواندن داستان «بی‌نام» نوشته‌ی سینا دادخواه رتبه‌ی دوم این جایزه.