حالا این کپسول اکسیژن را کجا جا گذاشتم؟
دعوت به شنیدن پادکست هزارتو و داستانی از وودی آلن.