تصفیه حساب یا تسویه حساب؟
رضا شکراللهی: این از آن بحث‌هاست که غور در آن آدم را به دردسر می‌اندازد.