یک مجموعه پیوند و مطلب در مورد دیالوگ‌نویسی
«چند لینک برای مطالعه‌ی اینترنتی و دو کتاب درباره‌ی دیالوگ‌نویسی.»