نشست‌های ادبیِ در روزهای پیش‌ِ رو
«از بایدها و نبایدهای ممیزی در تهران تا نقد کتاب در شیراز.»