به بازبینی کتاب‌های توقیفی خوشبین نیستم
« گفت‌وگو با احمد تهوری کارشناس نشر ققنوس.»