دولت شرکت سهامی بورژوازی است!
«تاحالا «رادیو فنگ» گوش دادین؟»