شهرک و نقاب دو مضمون‌شناخت اصلی آثار فرشته احمدی هستند
صحبت‌های مدیا کاشیگر در نشست رونمایی رمان گرمازدگی.»