اعتراض یک نویسنده به سرقت کتابش و انتشار بدون اجازه‌ی آن در ۳۰۰۰ نسخه
«انتشار بدون اجازه‌ی کتاب «هاوکینگ، خداوند و بهشت» در ۳۰۰۰ نسخه به نام وزیر اسبق کشاورزی توسط عده‌ای سودجو.»