شهریار برنده است
«در مصاحبه با مفتون امینی درباره‌ی شعر همای رحمت شهریار.»