نمی‌دانم دلیل ممنوعیت کتابم چیست!
دادخواه: کتابم نزدیک به یک سال در وزارتِ ارشاد مانده و اجازه‌ی چاپ نگرفته.