ویرایش: تحریریه‌ی نشر خودمون!
درباره‌ی عارضه‌ی شایع حذفِ ه به‌جای «است» در کتابِ «خانه‌ی خاموش» از اورهان پاموک.