کارگاه «آموزش ترجمه»
با تدریس علی‌صلح‌جو در ۱۵ جلسه.