ماجراهاى پُشت صحنه‏‌ى مجله
دعوت به خواندن «مثل توپ» از جعفر مدرس صادقی.