ویژه‌نامه‌ی داستان عید ۹۵
از داستان کوتاه «خودزنی» تا بخشی از داستانِ بلند «گزارش پایانیِ یادگارِ زریران».