دعوت به شنیدن داستانی از هاروکی موراکامی
خوانش کتاب سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های سرگشتگی با صدای مهدی غبرایی.