ممیزی را برندارید، تلفنی‌اش کنید!
«بهتر این است که ممیزی حین نوشتن اثر، انجام شود. به این صورت که تعداد زیادی ممیز از طریق "تلفن" با نویسندگان در ارتباط باشند و به طور آنلاین و در لحظه، اثر را ممیزی کنند.»