وسایلی که همراهشان بود
دانلود رایگان یکی از بهترین کتاب‌هایی که دربارهٔ جنگ ویتنام نوشته‌ شده در دوشنبه.