فراخوان جایزه‌ی ادبی چهل منتشر شد
فراخوان نخستین دوره‌ی جایزه با رویکرد انتخاب سالانه‌‌ی امیدهای ادبیات داستانی ایران، توسط مکتب معاصر تهران منتشر شد.