جایزه‌ی ادبی چِهِل
مکتب تهران با داوری علی خدایی نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی را برگزار می‌کند.