شاعری که خودش را متهم می‌کند
نصرت رحمانی هستم، زاده و پروریده تهران. حرفه‌ام قلمزنی است، همین.