«اسفندگان کتاب» برای زنان بی‌سرپرست
با حضور جمعی از نویسندگان کشورمان، محمدحسن شهسواری، کامران محمدی، و مهدی یزدانی خرم.