بزرگداشت اومبرتو اکو در تهران
با حضور غلامرضا امامی مترجم کتاب «سه قصه» در روز سوم اسفندماه.