مرد مبارزه‌جوی داستان
روایت محمود دولت‌آبادی، محمدعلی سپانلو و جمال میرصادقی درباره‌ی بزرگ علوی و آثارش.