«بی‌نازنین» نقد می‌شود
با حضور فرشته نوبخت، کامران محمدی و احمد پورامینی در روز ۲۸ بهمن ماه.