این قصه تکراری نمی‌شود
در آستانه‌ی ۵۰ سالگی مرگ فروغ فرخزاد.