روز جهانی داستان کوتاه
برگزاری همایش به همراه بزرگداشت قباد آذرآیین در روز دوشنبه ۲۶ بهمن.