شب شاعران و نویسندگان افغانستان در تهران
با حضور رهنورد زریاب، رامین مظهر و وکیل کوهسار در روز ۲۰ بهمن‌ماه.