آیا باید داستان ایرانی خواند؟
نشستی با حضور «حسین سناپور»، «سوسن شریعتی» و «احمد غلامی» در روز ۱۲بهمن ماه.