بوسه‌های غمگین یک سرخپوست
نشستی برای ‌شعرترجمه‌های قاسم صنعوی در روز ۱۲ بهمن ماه.