برای ماندگاری لازم نیست تندتند کتاب بیرون بدهیم
سخنرانی جالب محمدرحیم اخوت در رونمایی رمان «ناتور بی‌تاج و تخت».