رؤیاهایی که مدام در سرم رژه می‌روند!
امیرحسین شربیانی از ایده‌ی شکل گرفتن دوشنبه، فیلترشدنش و روزهای پیشِ رو می‌گوید.