ادبیاتِ اخته و خنثا نتیجه‌ی سانسور است!
فرزانه کرم‌پور: دستگاه‌های حکومتی کتاب‌های بی‌مایه را تشویق می‌کنند.