فرهاد را گذر زمان داوری کرد
گزارشی از جشن تولد فرهاد مهراد در شهرکتاب فرشته.